HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
Hình ảnh Tên nguyên liệu Tỷ lệ Bản đồ Quái vật
Lông vũ 0,1% Drop Sau Open 20 Ngày Chưa Drop
Ngọc Sinh Mệnh 1% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 40
Ngọc Tâm Linh 0,5% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 60
Ngọc Hỗn Nguyên 1% Toàn bộ map Quái vật cấp trên 80
Ngọc Ước Nguyện 1% Sự Kiện Quái vật cấp trên 100
  • HỆ THỐNG ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN EVENT SẤP TỚI
  • TIME SỰ KIỆN SERVER KHUNG GIỜ DROP TOẠ ĐỘ